Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

I степен на Професионална Клалификация