Професия - 621060 - Фермер

Специалност - 6210601 - Земеделец

Краткосрочен курс 30 часа - "Основи на агроекологията"