Професия - 621060 - Фермер

Специалност - 6210601 - Земеделец

II степен на Професионална Клалификация