За длъжностни лица по безопасност, хигиена на труда
и противопожарна охрана.