За длъжностни лица по безопасност, хигиена на труда
и противопожарна охрана.

Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

Курс - Работа с Windows и проложения

Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

Курс - Работа с Word

Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

Курс - Работа с Excel

Професия - 482030 - Оператор на компютър

Специалност - 4820301 - Текстообработване

Курс - Презентации с PowerPoint

Професия - 345120 - Икономист 

Специалност - 3451203 - Земеделско стопанство

Дългосрочен курс 150 часа - "Икономика на Земеделското Стопанство"

Професия - 621060 - Фермер

Специалност - 6210601 - Земеделец

Краткосрочен курс 30 часа - "Основи на агроекологията"

Професия - 621060 - Фермер

Специалност - 6210601 - Земеделец

Дългосрочен курс 150 часа - "Внедряване на ДЗП в Земеделско Стопанство"

Професия - 621060 - Фермер 

Специалност - 6210601 - Земеделец

курс 30 часа - "Проф.потребители на продукти за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"